Afkortingen in de zorg.. Waar hebben ze het in godsnaam over?

Toine Heijmans is verslaggever bij de Volkskrant en schrijft wekelijk over zijn vader, die alzheimer heeft. In een van de columns schrijft hij over alle afkortingen, die wij door de zorg voor onze dierbaren inmiddels allemaal wel kennen. Hier een klein stukje met daarbij de link naar zijn column:

Mijn vader is een BSN.

Mijn vader heeft ZZP-5 met een VPT. Volgens de WLZ is dit een 5-VV, zoals vastgelegd in de RLZ. Dit leidt tot een lage eigen bijdrage voor het CAK. Met mijn vader is zoals bekend niets mis, toch zal het CIZ de ZZP-5 omzetten naar ZZP-7, de eredivisie in zijn klasse, die in de RLZ neerkomt op een 7-VV of zelfs een 8-VV. Dit opent deuren naar een EKT of PEB – voor mijn vader, de kampioen, graag het allerbeste.

Aan de horizon trouwens gloort de GGZ, geschraagd door de ZVW, en door een hoge eigen bijdrage te berekenen met de rekentool van het CAK.  << lees verder onder deze link >>

Heb je het volledige opiniestukje gelezen? Ik heb er hartelijk om zitten lachen. Hoe bizar, al die afkortingen in de zorg wereld. Volslagen doorgeslagen zijn ze en er is voor een leek geen touw aan vast te knopen. Ik heb wel eens voor mijn vader in een gesprek gezeten met een aantal mensen uit de zorg. Er moesten beslissingen genomen worden en met elkaar somden ze de ene afkorting na de andere op. Verder dan CAK, BOPZ, AOW en ZZP kwam ik niet en toen ik om verklaringen vroeg, werd er naar mij gekeken of ik niet goed bij mijn hoofd was…

Ik las zelfs dat als mensen vanuit de zakelijke sector van baan willen ruilen naar de zorg sector, veel sollicitanten stuk lopen op al die afkortingen en dat ze een soort cursus kunnen volgen om zich al die afkortingen eigen te maken.  Zouden ze voor mantelzorgers misschien ook moeten doen ;)

Naar aanleiding van de column van Toine ben ik maar weer eens op onderzoek uitgegaan. Een overzichtelijk lijstje van de afkortingen en betekenissen is altijd handig, toch? Komt tie, van A tot Z:

ActiZ Brancheorganisatie van zorg ondernemers
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
ANBO De bond van vijftig plussers
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIG (Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BOPZ Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen
BSN Burgerservicenummer (voorheen SOFI-nummer)
BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland (vooral particuliere bureaus)
BHV Bedrijfshulpverlening / bedrijfshulpverlener
BZA Besluit Zorgaanspraken AWBZ
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten
CZB Centrum Zorg en Bouw, onderdeel TNO)
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Zorg
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (onderdeel VWS)
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CKZ Centrum Klantervaring Zorg, accreditatiebureau voor CQ-index
CQ-index Vragenlijst waarmee klanttevredenheid in zorg moet worden getoetst
CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
CVA Cerebraal Vasculair Accident (Hersenbloeding)
CvZ College van Zorgverzekeringen
CZB Centrum Zorg en Bouw (voorheen College Bouw Zorginstellingen)
DHV Districts Huisartsenvereniging
ECD / EPD Electronisch cliëntendossier / Elektronisch patiëntendossier
EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
GAAZ Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
HAGRO Huisartsen Groepspraktijk
HAP Huisartsenpost
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOZ (Wet) Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
IPO Interprovinciaal Overleg
KBO (-Unie) Katholieke Bond van Ouderen
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bev
ordering van de Geneeskunst
LCvV Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden
LOC Zeggenschap in zorg Landelijke Belangenorganisa
tie cliënten Zorg en Welzijn
LSR (het) Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (zi
ekenhuizen en revalidatie)
MDO Multidisciplinair overleg
MIP / MIC Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg / Meldpunt Incidenten en Calamiteiten
MS Multiple Sclerose
NAH Niet aangeboren hersenletsel
NEVEP Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon-en/of Zorgvoorzieningen
NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NMa Nederlandse mededingingsautoriteit
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Per Saldo Belangenvereniging PGB-houders
PG Psychogeriatrie /-isch(e)
PGB Persoonsgebonden budget
PGO Patiënten Gehandicapten en Ouderenorganisaties
PVB Persoonsvolgend Budget
ROC Regionaal Overleg Cliëntenraden (ook Regionaal Opleidings Centrum)
ROM Routine Outcome Measurement (monitor van behandelresultaten)
RvA Raad van Advies
RvB Raad van Bestuur (voorheen: Directie)
RvT Raad van Toezicht (voorheen: Bestuur)
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SEH Spoedeisende Hulp
SOKG Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg
SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SVB Sociale Verzekeringsbank
Verenso Vereniging specialisten ouderengeneeskunde (voorheen NVVA)
VKIG Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg
VPT Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)
V&VN Verplegenden en Verzorgenden Nederland
VV&T Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WCZ Wet cliëntenrechten zorg (wetsvoorstel)
WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WoZoCo Woon Zorg Complex
WTCG Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen (voorheen WZV)
WWZ Wonen Welzijn Zorg
ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan
ZiN Zorg in Natura (tegenover PGB)
ZN Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars
ZonMW Zorg Onderzoek Nederland / maatschappelijk welzijn
ZOZ Zelfstandige Ondernemer in de Zorg
ZZP Zorgzwaartepakket

Mis ik nog iets? Of is er iets gewijzigd?  Laat het me asjeblieft weten onder dit bericht.

BVD!

GRT M :)

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 9 reacties

 1. WAGRO= Waarneemgroep
  HOES= Huisartsen Onder Een Systeem
  NHG= Nederlandse Huisartsen Genootschap
  AIOS= Arts In Opleiding tot Specialist

 2. Waarom worden dit soort afkortingen ook in CarenZorgt gebruikt?

  Dit zou voor de naasten een steunpunt moeten zijn maar het is te vaak een zoektocht met veel vraagtekens .

 3. Omdat ik er zelf tegenaan ben gelopen:
  MIM – melding incident medewerker, rapportage vorm voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag van een cliënt ervaren. Ironisch genoeg bestaat de tegenhanger niet, er is geen melding incident cliënt….
  Een andere die me een tijd vraagtekens bezorgde:
  SOG – specialist ouderengeneeskunde. In normale taal de verantwoordelijk arts voor een (of meerdere) afdeling(en) in een zorginstelling.
  Verder heb ik nog gezien:
  ZP – zorgplan
  ZLP – zorgleefplan
  OP – omgangsplan
  ZO – zorgovereenkomst
  KC -klachten commissie
  GC – geschillen commissie, net zoals KC soms ook met O van onafhankelijk ervoor
  KF – klachtenfunctionaris
  VP – vertrouwenspersoon

  Misschien schieten er nog een paar te binnen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top