skip to Main Content

Wat regelt de gemeente voor jou

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet uit 2015. De wet zorgt ervoor dat jij ondersteuning krijgt van je gemeente, met het doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en deel uit blijven maken van de maatschappij. Wanneer jij zorg nodig hebt vanwege een beperking of langdurige ziekte, ontvang je dat het liefste thuis. Dankzij de wet kunnen mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de vier wetten die de basis vormen van het Nederlandse zorgstelsel. In dit artikel draait het om de vraag: Wat regelt de Wmo precies?

Welke Wmo-voorzieningen zijn er?

De gemeente biedt vanuit de Wmo diverse voorzieningen aan. Deze voorzieningen vallen onder drie categorieën: algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, voor mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld:
· Een boodschappendienst;
· Een maaltijdservice;
· Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld;
· Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen bestaan uit hulpvormen die zijn afgestemd op leefsituatie en gezondheid van de persoon, zoals:
· Persoonlijke begeleiding;
· Huishoudelijke hulp;
· Aanbouw of aanpassingen in de woning, zoals een traplift;
· Toilet- en badkamer voorzieningen;
· Dagbesteding;
· Personenalarmering.

Vervoersvoorzieningen

Er kan een vervoersvoorziening worden gegeven zodat de persoon zichzelf weer zelfstandig kan verplaatsen en opnieuw kan deelnemen aan de samenleving. Waaronder:
· Wmo-vervoer met regiotaxi of rolstoeltaxi;
· Aanpassing van auto;
· Scootmobiel;
· Rolstoel;
· Bruikleen auto;
· Vergoeding voor vervoer.

Ook andere zaken die niet direct verband houden met de vervoersvoorziening vallen hieronder, zoals:
· Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud;
· Medische begeleiding bij vervoer;
· Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel;
· Een parkeerfaciliteit;
· Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wmo?

Chronisch zieken, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook ouderen komen altijd in aanmerking voor de Wmo.
Na onderzoek wordt door je gemeente bepaald of een maatwerk- of vervoersvoorziening van toepassing is op jouw situatie. Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, dien je wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen
1. Je verblijft rechtmatig in Nederland;
2. Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning;
3. Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet.

Een voorziening wordt verder alleen toegekend als de voorziening voor een langdurige tijd noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je dus geen recht op een vergoeding van een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning.
Er zijn nog een aantal situaties waarin je geen recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo:

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Voor voorzieningen die als algemeen gebruikelijk worden beschouwd, ontvang je geen Wmo-indicatie. Dit zijn voorzieningen die in de reguliere verkoophandel verkrijgbaar zijn of die niet speciaal bedoeld zijn voor mensen met een beperking; voorzieningen waar je ook over zou kunnen beschikken wanneer er geen sprake is van een ziekte of beperking. Deze voorzieningen schelen daarnaast vaak weinig qua prijs, ten opzichte van vergelijkbare producten met dezelfde functie.

Bron: Zorgwijzer

Heb ik met een hoger inkomen recht op zorg van de gemeente? #inkomen #eigenbijdrage

Zorg jij voor een dierbare? Of heb je hulp en ondersteuning nodig, omdat je langdurig ziek bent? Dan kom je vroeg of laat uit bij de gemeente. Sinds 2015 bepaalt de gemeente waarin jij woont óf en hoeveel zorg jij krijgt. De hoogte van je inkomen kan daar een rol bij spelen. In dit artikel vind je antwoord op een veel gestelde vraag over zorg, inkomen en eigen bijdrage.

Ik heb een hoog inkomen of eigen vermogen. Heb ik nu wel recht op zorg van de gemeente? 

Natuurlijk heb je recht op zorg van de gemeente. De gemeente mag niemand zorg of ondersteuning weigeren. Ook niet als je een hoog inkomen hebt of eigen vermogen bezit. Wat de gemeente wél mag doen, is een hogere eigen bijdrage vragen van mensen met meer geld.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is een bedrag dat je zelf moet bijbetalen om sommige zorg te ontvangen. De eigen bijdrage staat los van je ziektekostenverzekering. Het bedrag wordt wettelijk vastgesteld door de overheid. De overheid bepaalt dat sommige zorgkosten niet helemaal vergoed worden, maar dat mensen er zelf aan mee moeten betalen.

De eigen bijdrage die de gemeente van je vraagt, mag nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage zoals die in de wet staat (het uitvoeringsbesluit Wmo). In dat uitvoeringsbesluit zijn alle regels voor de eigen bijdrage vastgelegd – en die regels gelden voor alle gemeenten van Nederland. Jouw gemeente mag dus wel een lagere eigen bijdrage vragen dan in het uitvoeringsbesluit Wmo staat, maar niet een hogere eigen bijdrage.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is vastgesteld op 19 euro per maand, ongeacht inkomen, vermogen of gezinssamenstelling.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Deze overheidsinstantie heeft een informatieve website over wetten en regels voor ondersteuning. Het CAK heeft ook een handige rekenhulp, waarmee je zelf de hoogte van je eigen bijdrage berekent.

Back To Top
X