I. Toepasselijkheid

De vriendschap met Mantelzorgelijk.nl staat open voor natuurlijke personen. Door jezelf aan te melden als vriend van Mantelzorgelijk, bevestig je dat je bekend bent en akkoord gaat met onderstaande voorwaarden:

II. Lidmaatschap

 1. Je vriendschap is definitief nadat de eerste betaling bij ons binnen is en Mantelzorgelijk de aanmelding per mail heeft bevestigd.
 2. Je vriendschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Eenieder kan slechts één keer als vriend ingeschreven staan.
 4. Tot vrienden van Mantelzorgelijk kunnen worden toegelaten alle (natuurlijke) personen die mantelzorgen voor een dierbare en personen die de doelstelling van Mantelzorgelijk nastreven.

III. Duur

 1. Een vriendschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van 12 maanden.
 2. De vriendschap wordt na verloop van 12 maanden automatisch verlengd, tenzij de vriend uiterlijk 4 weken voor het einde van deze termijn schriftelijk (waaronder email) te kennen heeft gegeven de vriendschap te willen beëindigen. Voor de optimalisering van de dienstverlening vragen wij bij de schriftelijke opzegging ook de reden voor opzegging te vermelden.
 3. Wanneer de vriendschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

IV. Contributie

 1. De contributie voor de vriendschap bedraagt € 10,- per kalenderjaar.
 2. Wanneer de vriend de contributie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan, ontvangt deze een betaalherinnering. Wanneer een bestaande vriend de contributie niet kan betalen, verzoeken wij om contact met ons op te nemen. Wij zullen met elkaar op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Wanneer een vriend zonder contact te hebben opgenomen alsnog niet betaald, zullen we de vriendschap helaas moeten opschorten. De vordering blijft bestaan totdat deze betaald is.
 3. De contributie kan jaarlijks geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex op goederen en diensten in Nederland (CPI). De verhoging wordt direct doorberekend aan nieuwe vrienden en voor bestaande vrienden met ingang van het volgende vriendschapsjaar.

V. Voordelen vriendschap

 1. 24/7 toegang tot het interactieve community-platform van Mantelzorgelijk.
 2. Contact maken met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.
 3. Mogelijkheden om gerichte vragen te stellen en de eigen kennis en ervaring uit te wisselen.
 4. Tijdens speciale spreekuren kun je de meest prangende hulpvragen stellen aan een team van deskundigen.
 5. Vrienden kunnen gebruik maken van onze vraag- en aanbodfunctie, telefonische hulplijn, de chat en interessante webinars waar dieper zal worden ingegaan op specifieke onderwerpen.

VI. Privacy

De wijze waarop mantelzorgelijk omgaat met persoonsgegevens van haar vrienden is vastgelegd in een privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op deze website of wordt op aanvraag toegezonden.

VII. Wijzigingen

Mantelzorgelijk kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site van Mantelzorgelijk en met alle vrienden van het community-platform gecommuniceerd.  Vrienden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

Back To Top