مراقبت غیررسمی چیست؟

ما مراقبت غیررسمی را مراقبتی فداکارانه از یک عزیز می نامیم. اطلاعات مهمی را در مورد مراقبت های غیررسمی در وب سایت «مراقبت های غیررسمی» پیدا خواهید کرد. شما در این سایت نکات اساسی و پاسخ به تمام سوالات خود را بدون اصطلاحات پیچیده پزشکی دریافت خواهید کرد. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم: مراقبت غیررسمی چیست؟

برخی از مردم آنقدر عاشق مراقبت از دیگران هستند که آن را به عنوان حرفه خود انتخاب میکنند. برای مثال به پزشکان، پرستاران و کارکنان مراقبت در منزل فکر کنید. آنها برای این کار آموزش دیده اند و بابت آن حقوق می گیرند. ما این را «مراقبت حرفه ای» می نامیم. افرادی هم هستند که از عزیزان خود مراقبت می کنند. آنها برای این کار آموزش ندیده اند و اغلب این کار را داوطلبانه انجام می دهند. ما این افراد را ﴿مراقب غیررسمی﴾ می نامیم.

به عنوان مثال، یک مراقب غیررسمی، دختری است که به پدر کم بینای خود در امور اداری کمک می کند. یا همسایه ای که هفته ای یک بار برای همسایه سالخورده اش غذا درست می کند. یا والدینی که از کودک دارای معلولیت ذهنی یا جسمی مراقبت می کنند.
مراقبت غیررسمی زمانی اتفاق می افتد که شخصی داوطلبانه از شخص دیگری مراقبت می کند. بنابراین مراقبت غیررسمی تحت عنوان ﴿ مراقبت غیررسمی ﴾قرار می گیرد.

مراقبت غیررسمی طبق قانون چیست؟

مراقبت غیررسمی مراقبت و حمایتی است که افراد به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد به افراد دارای معلولیت جسمی، فکری یا (اجتماعی) روانی در خانواده، یا سایر شبکه‌های اجتماعی خود ارائه می‌کنند. این مربوط به کمکی است که فراتر از کمک معمولی است که به طور منطقی می توان از شرکا، والدین، فرزندان یا سایرافراد خانه انتظار داشت.

منبع: قانون حمایت اجتماعی

مراقبت غیررسمی از تعریف دفتر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی استفاده می کند:

مراقبت غیررسمی عبارت است از هرگونه کمکی که توسط فردی از محیط اجتماعی نزدیک به یک فرد نیازمند داده می شود. کمک های ساده تر هم خانه ها به یکدیگرو کمک های تکمیلی از سمت نهادهای مراقبتی نیز در این عنوان گنجانده شده است. مراقبت غیررسمی کمکی است که فراتر از به اصطلاح “کمک معمول” است.

عناصر کلیدی مراقبت غیررسمی

  1. شما به طور داوطلبانه و بدون مزد از یک عزیز یا آشنا مراقبت می کنید.
  2. آن شخص واقعاً به کمک شما نیاز دارد.
  3. شما در کارهایی بیش از کارهای ساده خانگی کمک می کنید.

اگرچه اغلب برای مراقبت غیررسمی حقوق و مزایایی دریافت نمی کنید، اما نباید آن را با کار داوطلبانه اشتباه بگیرید. مردم داوطلبانه انتخاب می کنند تا ازیک عزیزمراقبت کنند. مراقبت های غیررسمی اغلب ناخواسته به سراغ شما می آید. همه دیر یا زود باید با آن کنار بیایند. بیایند. مراقبان غیررسمی گاهی 24 ساعت شبانه روز از یک عزیز مراقبت می کنند، داوطلبان اغلب این کار را در زمانی از زندگی خود انجام می دهند که می توانند برای این کار وقت بگذارند. یک داوطلب همیشه آزاد است که دست از کار کشیده و متوقف شود. یک مراقب غیررسمی نمی تواند به سادگی تصمیم بگیرد که دست از کار بکشد، زیرا شما از روی عشق خود را موظف میدانید که به یکدیگر یاری برسانید.

Back To Top