آیا مراقبت غیررسمی اجباری است؟

در هلند، بیش از چهار میلیون نفر هر روز از شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده که نیاز به مراقبت دارند مراقبت می کنند. دیر یا زود همه باید در مقطعی با مراقبت های غیررسمی سروکار داشته باشند. آیا از یک عزیز مراقبت می کنید؟ یا به دلیل ناتوانی یا بیماری طولانی مدت به حمایت نیاز دارید؟ پس در اسرع وقت به شهرداری محل زندگی خود مراجعه کنید. افرادی که در شبکه اجتماعی شما قرار میگیرند در این مواقع اغلب فراخوانده می شوند. از سال 2015، شهرداری موظف به تعیین چگونگی و مقدار مراقبت از شما است. این مقاله به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا مراقبت غیررسمی اجباری است؟

آیا شبکه اجتماعی شما موظف است از شما مراقبت کند؟

خیر، شریک زندگی، اعضای خانواده، دوستان یا همسایگان شما موظف به کمک به شما نیستند. هیچ فردی از خانواده یا آشنایان شما موظف به نگهداری از شما نیست. طبق قانون حمایت اجتماعی این شهرداری ست که موظف به ارائه خدمات مراقبتی به شما است.

اما قبل از اینکه شهرداری مراقبت های لازم را به شما ارائه دهد، این حق را دارد که بفهمد آیا افرادی که در شبکه اجتماعی شما وجود دارند قادر به حمایت از شما هستند یا خیر. اگر بتوان تشخیص داد که مراقبت های غیررسمی توسط محیط اجتماعی شما انجام می شود و کمتر به کمک شهرداری نیاز است، شهرداری موظف است از مراقب یا مراقبان غیررسمی شما حمایت کند.

قاضی تصمیم گیرنده است

شهرداری «اولستر وییه» در صدد بود مادری را ملزم کند که به پسر بالغ خود که در خانه زندگی می کند و مبتلا به اسکیزوفرنی است، مراقبت های غیررسمی رایگان ارائه دهد. قاضی در سال 2017 حکم داد که این کار مجاز نیست. پسر مجاز است بودجه شخصی خود (pgb) را نگه دارد – با آن پول می تواند به مراقبان خود و در صورت تمایل به مادرش نیز در ازاء خدمات کمک هزینه ایی را بپردازد.
شهرداری «اتن لور» می خواست دختری را بدون دستمزد به عنوان یک مراقب غیررسمی مجبور به انجام کارهای خانه مادرش کند .این حالی بود که مادر و دختر در یک خانه زندگی نمی کردند.. قاضی حکم داد که جایز نیست.

درخواست شهرداری ممکن است بررسی کند که آیا مراقبان غیررسمی برای ارائه خدمات مراقبت در دسترس هستند یا خیر. اگر مراقبان غیر رسمی در دسترس نباشند، شهرداری ممکن است مراقبت غیررسمی را اجباری نکند اما در نهایت، هر فرد حق دارد از مراقبت مناسب برخوردار شود.

مراقبت معمولی اجباری

آنچه از نظر قانونی ثابت شده است این است که مردم موظفند “مراقبت های معمول” را به یکدیگر ارائه دهند. ارائه مراقبت های معمول دقیقاً به چه معناست؟
مثالی می زنیم: فرض کنید زن و شوهری به دلیل اینکه زن برای مدت طولانی بیمار است، برای کمک خانگی به شهرداری مراجعه می کنند. تا زمانی که شریک زن در سلامت کامل باشد و بتواند کارهای خانه را خودش انجام دهد، شهرداری از طریق Wmo کمک خانگی ارائه نخواهد کرد.

منبع: دولت ملی

Back To Top