آیا ﴿مراقبت غیررسمی﴾ همان کار داوطلبانه است؟

در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که آیا مراقبت غیررسمی همان کار داوطلبانه است؟ مراقبت غیررسمی به معنای نه بیشتر و نه کمتر : مراقبت فداکارانه از یک عزیز است. در ﴿Mantelzorgelijk﴾ پاسخ به مهمترین سؤالات مربوط به مراقبت غیررسمی را خواهید یافت. در اینجا شما پاسخ های قابل درک و روشنی را – بدون استفاده از اصطلاحات و زبان پیچیده پزشکی به همراه نکات مفید و توضیحات کافی دریافت خواهید کرد.

پاسخ منفی است. مراقبت غیررسمی کار داوطلبانه نیست. یک داوطلب تصمیم می گیرد در اوقات فراغت خود به دیگران کمک کند. کار داوطلبانه همیشه تصمیم خود شماست ممکن است شما از حمایت از دیگران در اوقات فراغت خود لذت می برید. یک مراقب غیررسمی مراقبت از یک عزیز را انتخاب نمی کند بلکه مسئولانه به آن اقدام می کند. زیرا این نوع ازمراقبت ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اکثر مردم، چه بخواهند و چه نخواهند، باید روزی در زندگی خود با مراقبت های غیررسمی روبرو شوند.پس ازآن باید برای چند ماه (و گاهی چند سال یا تا پایان عمر) از یکی از نزدیکان خود مراقبت کنند.

مراقبت های غیررسمی تاثیر بسزایی در زندگی شما دارد. این موضوع زمان و انرژی زیادی میطلبد و اغلب هزینه های نیزدربر دارد. مراقبت ازیک عزیز نه تنها لحظات زیبایی را در زنگی شما می افریند، بلکه نگرانی های زیادی را نیز به همراه دارد.

Back To Top