Volslagen doorgeslagen met die afkortingen!

Volslagen doorgeslagen zijn ze , met al die afkortingen in de zorg. Er is voor een leek toch geen geen touw meer aan vast te knopen, joh?!
Ik heb wel eens voor mijn vader in een gesprek gezeten met een aantal mensen uit de zorg. Er moesten beslissingen genomen worden en met elkaar somden ze de ene afkorting na de andere op. Verder dan CAK, BOPZ, AOW en ZZP kwam ik echt niet. Dat laatste omdat ik er zelf een ben maar dat klopte in deze context dus niet echt.  Toen ik om verklaringen vroeg, werd er naar mij gekeken óf ik niet helemaal lekker was.

Vervolgens las ik zelfs ergens dat als mensen vanuit de zakelijke sector van baan willen ruilen naar de zorg sector, veel sollicitanten stuk lopen op al die afkortingen en dat ze een soort cursus kunnen volgen om zich al die afkortingen eigen te maken. Ik was dus destijds in dat gesprek met de zorgpro’s gewoon wel lekker. Het lag niet aan mij.

We hebben er al eens eerder een blog aan gewijd op Mantelzorgelijk maar er zijn door de jaren alleen maar meer afkortingen bijgekomen. Echt de zorgsector is er dol op! Ik ben dus nog maar weer eens op onderzoek uitgegaan en maakte dit lijstje van de afkortingen en betekenissen. Voor ons mantelzorg-leken altijd handig, toch? En daarbij altijd leuk om als mantelzorgers iets te krijgen waar je wel wel echt iets aan hebt. (geintje 😁😉)

Komt tie, van A tot Z:

 • ActiZ Brancheorganisatie van zorg ondernemers
 • ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
 • AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
 • ANBO De bond van vijftig plussers
 • AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • BIG (Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 • BOPZ Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen
 • BSN Burgerservicenummer
 • BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland (vooral particuliere bureaus)
 • BHV Bedrijfshulpverlening / bedrijfshulpverlener
 • BZA Besluit Zorgaanspraken AWBZ
 • CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten
 • CZB Centrum Zorg en Bouw, onderdeel TNO)
 • CBO Kwaliteitsinstituut voor de Zorg
 • CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
 • CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (onderdeel VWS)
 • CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
 • CKZ Centrum Klantervaring Zorg, accreditatiebureau voor CQ-index
 • CQ-index Vragenlijst waarmee klanttevredenheid in zorg moet worden getoetst
 • CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
 • CVA Cerebraal Vasculair Accident (Hersenbloeding)
 • CvZ College van Zorgverzekeringen
 • CZB Centrum Zorg en Bouw (voorheen College Bouw Zorginstellingen)
 • DBC diagnose behandel combinatie
 • DHV Districts Huisartsenvereniging
 • ECD / EPD Electronisch cliëntendossier / Elektronisch patiëntendossier
 • EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
 • FWG: functiewaardering gezondheidszorg
 • GAAZ Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
 • HAGRO Huisartsen Groepspraktijk
 • HAP Huisartsenpost
 • HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
 • HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
 • HOZ (Wet) Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg
 • ICT Informatie en Communicatie Technologie
 • IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
 • IPO Interprovinciaal Overleg
 • KBO (-Unie) Katholieke Bond van Ouderen
 • KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst
 • LCvV Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden
 • LOC Zeggenschap in zorg Landelijke Belangenorganisatie cliënten Zorg en Welzijn
 • LSR (het) Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (ziekenhuizen en revalidatie)
 • MDO Multidisciplinair overleg
 • MIP/MIC Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg/Meldpunt Incidenten en Calamiteiten
 • MS Multiple Sclerose
 • NAH Niet aangeboren hersenletsel
 • NEVEP Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon-en/of Zorgvoorzieningen
 • NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • NMa Nederlandse mededingingsautoriteit
 • NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
 • NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • NZa Nederlandse Zorgautoriteit
 • PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
 • Per Saldo Belangenvereniging PGB-houders
 • PG Psychogeriatrie /-isch(e)
 • PGB Persoonsgebonden budget
 • PGO Patiënten Gehandicapten en Ouderenorganisaties
 • PVB Persoonsvolgend Budget
 • ROC Regionaal Overleg Cliëntenraden (ook Regionaal Opleidings Centrum)
 • ROM Routine Outcome Measurement (monitor van behandelresultaten)
 • RvA Raad van Advies
 • RvB Raad van Bestuur (voorheen: Directie)
 • RvT Raad van Toezicht (voorheen: Bestuur)
 • RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
 • SEH Spoedeisende Hulp
 • SOKG Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg
 • SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • SVB Sociale Verzekeringsbank
 • Verenso Vereniging specialisten ouderengeneeskunde (voorheen NVVA)
 • VKIG Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg
 • VMS: veiligheidsmanagementsysteem
 • VPT Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)
 • V&VN Verplegenden en Verzorgenden Nederland
 • VV&T Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
 • VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • WCZ Wet cliëntenrechten zorg (wetsvoorstel)
 • WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
 • WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
 • WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
 • WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
 • WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen
 • WoZoCo Woon Zorg Complex
 • WTCG Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 • WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
 • WTZi Wet Toelating Zorginstellingen (voorheen WZV)
 • WWZ Wonen Welzijn Zorg
 • ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan
 • ZBC: zelfstandige behandelcentra
 • ZiN Zorg in Natura (tegenover PGB)
 • ZN Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars
 • ZonMW Zorg Onderzoek Nederland / maatschappelijk welzijn
 • ZOZ Zelfstandige Ondernemer in de Zorg
 • ZZP Zorgzwaartepakket

Mis ik nog iets? Of is er iets gewijzigd?  Laat het me AUB ASAP weten in een pb-tje 😁

BVD!

GRTZ M

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top