Verkiezingsprogramma’s 2021: Coalitie partijen #tweedekamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 mag Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals altijd rond de verkiezingen spitten we partijprogramma’s door om erachter te komen wat er opgenomen is over het thema mantelzorg.

We hebben de punten uit de programma’s van de zittende partijen voor je op een rijtje gezet. In een eerste blog zijn de regerende partijen aan de beurt geweest. Vandaag zijn de oppositiepartijen aan de beurt. Altijd handig om geïnformeerd te zijn voor je een stem gaat uitbrengen, toch?

 PvdA:

▶ Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Op hen wordt nu te vaak een te groot beroep gedaan, in tijden die emotioneel toch al erg zwaar zijn. De verbinding tussen professionele en informele zorg versterken we. We breiden het mantelzorgverlof uit en stappen af van onnodige bijstandsverplichtingen voor mantelzorgers die niet kunnen werken naast de zorg voor hun geliefden. We breiden de periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers uit. Minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren worden zoveel mogelijk ontlast en ondersteund.

 PVV:

▶ Mensen die zorg voor iemand anders of voor zichzelf regelen, lopen tegen een muur van regels op. Het is van belang dat de ouderenzorg weer in één wet geregeld wordt in plaats van in de huidige vier. Hetzelfde geldt voor mensen met een beperking die ze hun leven lang houden. We willen dat ze niet meer voortdurend te maken krijgen met herbeoordelingen en doorgeschoten verantwoording.

GroenLinks:

▶ GroenLinks wil het mensen makkelijker maken om werk en zorg te combineren. 

▶ Gemeenten moeten mantelzorgers beter ondersteunen. We willen de bezuinigingen op de vergoeding voor mantelzorg terugdraaien.

▶ Ook wil GroenLinks het mogelijk maken dat mantelzorgers af en toe afgelost worden door professionele of vrijwillige zorgverleners. Daarnaast wil GroenLinks stimuleren dat er meer woningen komen waarin verschillende generaties samen kunnen wonen.

▶ Ook wil GroenLinks dat gemeenten goed kijken naar de persoonlijke situatie als iemand met een uitkering veel mantelzorg verleent aan zijn naaste: als iemand fulltime voor zijn zieke moeder zorgt, is het mogelijk voor alle partijen beter dat hij dat blijft doen dan dat hij op zoek moet naar (tijdelijk) werk. Dan moet de gemeente niet blijven hameren op de sollicitatieplicht.

▶ Een motie van GroenLinks die de overheid oproept een campagne te lanceren die mantelzorgers bewust maakt van hun rechten is aangenomen.

 SP:

▶ We voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door invoering van een gemeentelijk basispakket voor o.a. de huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg).

FvD:

▶ Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie (bijv. generatiewoningen)

DENK: Helaas niets gevonden

SGP:

▶ Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning.

▶ Er moeten lokale en regionale afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van mantelzorgers. De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.

▶ Het is mooi en prijzenswaardig, maar naar de toekomst toe ook wel zorgelijk dat veel van de mensen die mantelzorg of vrijwilligerswerk bieden, behoren tot oudere generaties. Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren (fors) afnemen. Des te belangrijker dat we jongere generaties aanmoedigen om zich in te zetten voor de samenleving. De maatschappelijke diensttijd wordt daarom voortgezet. Wel moet dit initiatief duidelijker worden afgebakend ten opzichte van betaald werk, stages of vrijwilligerswerk.

▶ Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van ‘respijtzorg’ om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat de mantelzorger even rust kan nemen. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste – mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.

 Partij vd Dieren:

▶ Mantelzorgers worden (financieel) ondersteund en er komt extra aandacht voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers. Bij de toegang en evaluatie van de zorg wordt meer rekening met mantelzorgers gehouden.

50PLUS:

▶ Met behulp van nieuwe technologieën is er veel meer zorg thuis mogelijk. Ook zou veel meer ziekenhuiszorg naar de wijk kunnen, onder meer met poliklinische consulten via de eerstelijnscentra dan wel in kleine klinieken in de wijk en ziekenhuisvervangende zorg thuis. Ook zwaardere verpleegzorg kan gewoon aan huis geleverd worden. Hierbij is het essentieel dat mantelzorgers goed betrokken blijven.

▶ Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Zowel in het regelen van zaken als voor hun persoonlijk welzijn. Zonder gezonde mantelzorgers gaan kwetsbare mensen het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen.

FEMKE MEREL VAN KOOTEN (SPLINTER)

Mantelzorger: heldere positie in zorgketen, meer gewaardeerd en ontlast.

▶Dé mantelzorger bestaat niet. Er zijn veel verschillende mantelzorgers. Het is belangrijk dat de behoeften en ondersteuning goed in kaart wordt gebracht zodat maatwerk geleverd kan worden. De informele zorg die mantelzorgers leveren is onmisbaar en ontziet de gezondheidszorg aanzienlijk en dient erkent te worden. Mantelzorgers mogen geen gezondheids- en financiële problemen krijgen door hun zorgtaak.

▶Een mantelzorger wordt gezien als een volwaardig partner in de zorg. Mantelzorgers dienen daarom een rechtspositie te krijgen. Mantelzorgers kunnen een mantelzorgverklaring aanvragen om zo de erkende status als mantelzorger te krijgen. Deze status geeft fiscale voordelen. (Bijvoorbeeld voor de gemaakte reiskosten)

▶Er komt een reiskostenfonds om mantelzorgers financieel te ontzorgen. Dit reiskostenfonds is voor mantelzorgers die jaarlijks meer dan €1000,- aan kosten maken.

▶Tevens kunnen mantelzorgers hierdoor aanspraak maken op dezelfde privileges die zorgprofessionals hebben bijvoorbeeld t.a.v beschermende middelen en voorrang bij vaccinaties.

▶Er komt een mantelzorguitkering voor erkende mantelzorgers die niet kunnen werken en geen aanspraak kunnen maken op een (minimum) inkomen vanuit PGB.)

▶Betaald zorgverlof moet worden uitgebreid naar 10 weken per jaar. In algemene crisistijden (zoals een pandemie) komt er een betaald calamiteitenverlof die kan worden opgenomen. (Of:

▶Werkgevers moeten een mantelzorgpunt opnemen in hun arbeidsvoorwaarden waarbij staat aangegeven hoe zij mantelzorgers met een mantelzorgverklaring preventief ondersteunen zodat de kans op burnout door overbelasting beperkt wordt.

▶Het landelijke benodigde budget voor de algehele ondersteuning van mantelzorgers voor gemeenten wordt in kaart gebracht.

▶De mantelzorgondersteuning in gemeenten wordt ingedeeld in 8 vraaggebieden, en daarvoor moet geld beschikbaar zijn (Informatie en advies, persoonlijke begeleiding, educatie, emotionele steun, praktische hulp, respijtzorg, financiële- en materiële hulp.

▶Beschikbare budgetten voor gemeenten worden geoormerkt. Hierdoor wordt de besteding van de budgetten traceerbaar.

▶Het PGB is een belangrijk middel voor cliënten en hun mantelzorgers om regie over de zorg te behouden. Het PGB zal niet verdwijnen.

▶Het PGB moet altijd gebruikt kunnen worden voor uitbetaling van informele zorgverleners, dus ook uitbetaling van de zorg door de mantelzorgers. Budgetverstrekkers kunnen hier geen restricties op leggen.

▶Inkomen verkregen uit PGB dient gezien te worden als volwaardig inkomen. Mantelzorgers kunnen een hypotheek aanvragen als hun inkomen uit PGB komt, indien de verwachting van de toewijzing van het PGB van structurele aard is door de zorgbehoeften die de cliënt heeft.

▶Het indiceren van zorg ligt bij de verpleegkundigen, niet bij de zorgverzekeraars. Zij mogen geen bemoeienis hebben in dit proces noch een 2de mening geven om zo uiteindelijk tot minder uren te komen om geld te besparen.

Lijst Henk Krol: Helaas niets gevonden

We zijn reuze benieuwd wat jullie van deze punten vinden. Bijvoorbeeld of je vindt dat de partijen genoeg aandacht en oog voor mantelzorgers hebben. Of je punten mist, etc. Zie het als input voor ons, die we via mail, telefoon en sociale media aan de verschillende politici zullen voorleggen. Wil je niet onder dit bericht reageren, stuur dan even een mail naar info@mantelzorgelijk.nl.

Doe je mee?

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top