Udzielanie opieki nieformalnej a pobieranie zasiłków

Jeśli jesteś opiekunem nieformalnym i jednocześnie otrzymujesz zasiłek socjalny, powinieneś wiedzieć o kilku sprawach. Poniższy artykuł informuje o tym, jaki wpływ na wyskość Twojego świadczenia ma fakt udzielania opieki nieformalnej.

Czasami ma to wpływ negatywny, na przykład, gdy zamieszkasz z podopiecznym w jednym gospodarstwie domowym. W innych sytuacjach mamy do czynienia z efektem pozytywnym, na przykład, gdy staniesz się osobą bezrobotną. W każdym przypadku należy uzyskać wiarygodne informacje oraz zasięgnąć porady w tym temacie w urzędzie gminy lub Agencji Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV).

Mantelzorg a wspólne mieszkanie

Udzielanie opieki nieformalnej osobie, z którą wspólnie zamieszkujesz, powoduje zmiany w wysokości Twojego zasiłku. Osoby dzielące jedno gospodarstwo domowe są automatycznie postrzegane jako wspólnie zamieszkujące, a to oznacza, że podlegasz pod tzw. normę podziału kosztów (´kostendelersnorm´).

Czym jest norma podziału kosztów?

Jeśli otrzymujesz świadczenie socjalne i jednocześnie dzielisz mieszkanie z jedną lub kilkoma osobami dorosłymi, wówczas Twój zasiłek podlega pod ww. normę. Im więcej ludzi (powyżej 21. roku życia) mieszka w jednym mieszkaniu, tym niższy zasiłek. Nie ma znaczenia, czy mieszkacie wspólnie w Twoim mieszkaniu czy w mieszkaniu podopiecznego.

Norma podziału kosztów ma zastosowanie wobec następujących świadczeń socjalnych:

  • Prawo Współudziału (´de participatiewet´) [zasiłek socjalny]
  • zasiłki dla starszych bezrobotnych (IOAW)
  • powszechna ustawa o ubezpieczeniu osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego (de algemene nabestaandenwet – ANW)
  • dodatkowe dochody osób starszych (AIO-aanvulling)
  • ustawa o świadczeniach dodatkowych – de toeslagenwet (ustawa regulująca zasady przyznawania świadczeń uzupełniających minimum socjalne dla osób pobierających następujące zasiłki: WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo lub IOW).

Uwaga! Osoby otrzymujące świadczenie AOW (państwowa emerytura podstawowa) nie podlegają pod normę podziału kosztów.

Na rządowej stronie internetowej można obliczyć normę podziału kosztów. O każdej zmianie sytuacji mieszkaniowej należy poinformować instancję wypłacającą świadczenie.

Czasowe zwolnienie z obowiązku poszukiwania pracy

Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych (WW) lub świadczenie z pomocy społecznej i jednocześnie udzielasz opieki nieformalnej przez (minimum) trzy miesiące w roku (przynajmniej) 20 godzin w tygodniu, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku poszukiwania pracy. Może ono trwać maksymalnie sześć miesięcy. Przez ten okres powinieneś zorganizować opiekuna zastępczego.  

Na stronie internetowej ‘Regelhulp van de overheid’ dowiesz się więcej na temat zasad dotyczących zwolnienia z obowiązku poszukiwania pracy oraz odstępstw od nich.

Mantelzorgforfait

Jeśli w latach poprzedzających utratę pracy udzielałeś/ opieki nieformalnej, która opłacana była z budżetu osobistego (pgb), prawdopodobnie kwalifikujesz się pod tzw. mantelzorgforfait.

Czym jest ‘Mantelzorgforfait’?

Jest to program, w ramach którego lata, kiedy świadczyłeś/ opiekę nieformalną, liczą się w połowie do historii zatrudnienia. Regulacja ta dotyczy tylko osób pobierających zasiłki WW i WIA.

Na stronie internetowej Agnecji Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) dowiesz się więcej na temat warunków dotyczących włączenia okresu, w którym udzielałeś/ opieki, do wymogu lat branego pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych.

Back To Top