Czym są plan opieki, profil opiekuńczy, opis opieki i umowa o udzielanie świadczeń opiekuńczych? #opiekuńczeabc

Starając się o wsparcie z gminy, często nie rozumiemy używanego w tych sytuacjach słownictwa czy terminów. Co dokładnie oznaczają takie pojęcia jak plan opieki, profil opiekuńczy, opis opieki i umowa o udzielanie świadczeń opiekuńczych? Jaka jest różnica pomiędzy tymi dokumentami? Jakich dokumentów wymagają poszczególne instytucje?

W tym artykule wyjaśniamy różnice pomiędzy czterema najczęściej używanymi terminami oraz podpowiadamy, jak wszystko zorganizować. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to odnaleźć się w informacyjnym gąszczu’ dotyczącym opieki.

Czym jest plan opieki?

To rodzaj ‘opiekuńczej biblii’, czyli kompleksowy przegląd wszystkich bardziej i mniej ważnych spraw, które trzeba wziąć pod uwagę podczas organizowania opieki dla konkretnej osoby.  

Plan opieki zawiera wszystko, co jej organizator musi wiedzieć na temat rodzaju pomocy dla danej osoby. Często jest to gruby plik dokumentów zawierający całą historię opieki nad osobą, dla której jest ona przeznaczona. Ponadto zapisane są w nim cele potrzebnej opieki oraz sposób ich osiągnięcia. Należy w nim także określić, jak cele te będą mierzone i oceniane.  

Na przykład: ile godzin opieki tygodniowo przyznano danej osobie i co konkretnie obejmuje? Ile godzin pielęgnacji przysługuje w tygodniu i co dokładnie wchodzi w jej zakres? Przez ile minut ktoś otrzymuje pomoc przy braniu prysznica? W jakie dni, o której godzinie, jak długo? Chodzi tutaj zarówno o ogólny obraz, jak i o szczegóły.  

Kiedy należy sporządzić plan opieki?

Zawsze jeśli otrzymujesz opiekę od władz państwowych, trzeba mieć spisany taki plan. I tak:

  • w przypadku, gdy opieka udzielana jest w ramach Ustawy Wlz (Ustawa o opiece długoterminowej), taki plan jest obowiązkowy;
  • jeśli pobierasz budżet osobisty (pgb), wówczas urząd do spraw opieki zdrowotnej czasami może poprosić o sporządzenie planu w ramach pgb; 
  • gdy otrzymujesz pomoc w ramach ustawy Wmo (Ustawa o wsparciu społecznym). 

Jak sporządza się plan opieki? 

Przygotowanie go wymaga dużo pracy. Na rządowej stronie regelhulp.nl znajdziesz wiele informacji na temat sporządzania planu opieki wraz ze wszystkimi wymogami i linkami do przykładów.

Różnice w nazewnictwie

Niestety termin ‘plan opieki’ (zorgplan) czasami zastępowany jest inną nazwą. W większości gmin faktycznie używa się pojęcia ‘zorgplan’, jednak w niektórych gminach nazywa się go inaczej, np. ‘planem opieki na życie’ (zorgleefplan) lub ‘planem wsparcia’ (ondersteuningsplan).  

Najczęściej raz do roku plan jest omawiany z Twoim autoryzowanym podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną.   

Czym jest profil opiekuńczy?

Jest to ważny dokument dla osób ze wskazaniem do otrzymywania opieki w ramach Ustawy o opiece długoterminowej (Wlz). Wystawia go Urząd wydający opinię w sprawach przyznawania opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg – CIZ) każdemu, kto otrzymuje pomoc w ramach Ustawy Wlz. Zawiera on listę świadczeń, do których dana osoba jest uprawniona, na przykład w zakresie poradnictwa, pielęgnacji lub opieki.  

Profil opiekuńczy jest zatem innym dokumenten niż plan opieki, który dotyczy jej szczegółów (patrz wyżej). 

Czym jest opis opieki?

Jest to dokument ważny tylko dla osób, które opłacają opiekę z przyznanego im budżetu osobistego (pgb). Po uzyskaniu wskazania do opieki w ramach ustawy Wlz należy przesłać opis wymaganej opieki oddzielnie do każdego świadczeniodawcy lub dostawcy opieki zdrowotnej. To zupełnie inny dokument niż opisany powyżej plan opieki. W opisie opieki podaje się bowiem tylko, jakie konkretne czynności będą wykonywane przez poszczególnych opiekunów lub osoby wspomagające, którzy opłacani są z budżetu osobistego (pgb).  

Czasami bywa tak, że otrzymujesz pomoc od kilku podmiotów oferujących podobne usługi, poradnictwo czy wsparcie. W takim wypadku dla każdego dostawcy wypełniasz osobny formularz ‘opisu opieki’, przy czym treść (opis danej usługi) każdego z nich będzie taka sama. Wystarczy po prostu zastosować metodę ‘kopiuj, wklej’. Formularze będą się różniły tylko danymi adresowymi podmiotu czy organizacji pomocowej.  

Sporządzenie opisu opieki nie musi być skomplikowane. Często jest to zaledwie jednostronicowy dokument. Upewnij się tylko, czy wszystko jest zgodne z listą refundacyjną lokalnego biura ds. opieki. 

Czym jest umowa o udzielanie świadczeń opiekuńczych?

Również ten dokument jest wymagany tylko w przypadku osób pobierających budżet osobisty (pgb). Otrzymując środki z tego tytułu na opłacanie świadczeń opiekuńczych, należy z każdym dostawcą opieki (organizacją lub osobami, które będą udzielać pomocy) podpisać osobne porozumienie, które jest rodzajem umowy o pracę, zawierającą wszystkie ustalenia z opiekunem dotyczące zlecenia, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia, dni wolnych itp.

Ponieważ rozporządzasz środkami z przyznanego Ci budżetu, jesteś w istocie pracodawcą lub zleceniodawcą dla Twojego dostawcy opieki, nawet jeśli jest to duża instytucja opiekuńcza. Dlatego wymagane jest w tym przypadku podpisanie kontraktu prze obie strony.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sporządzania umowy o udzielanie świadczeń opiekuńczych?

Kliknij w link na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank. Znajdziesz tu dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory czterech standardowych umów dla różnych rodzajów podmiotów świadczących usługi opiekuńcze, takich jak: 

  • instytucja opiekuńcza
  • partner życiowy lub członek rodziny
  • osoba samozatrudniona lub niezależny przedsiębiorca
  • opiekun, którego sam zatrudniasz.
Back To Top