Czy zasady opieki różnią się w zależności od gminy?

Władze lokalne wspierają osoby opiekujące się bliskimi, jak i ludźmi przewlekle chorymi. Od 2015 r. to właśnie gmina decyduje, czy i jaką pomoc możesz otrzymać. Rodzaj opieki może się różnić w zależności od gminy. Z niniejszego artykułu dowiesz się więcej na ten temat.

Czy w poszczególnych gminach obowiązują różne regulacje dotyczące opieki?

Nie, w zasadzie reguły są wszędzie takie same, mimo to istnieją znaczące różnice pomiędzy gminami. I tak np. w gminie A osoba nieletnia wymagająca leczenia dostanie się na wizytę od razu, natomiast w gminie B czas oczekiwania może trwać rok. Albo gmina A oferuje inne dodatki opiekunom nieformalnym niż gmina B.

Od 2015 r. za te kwestie nie odpowiadają już władze państwowe lecz gminne, stąd powstałe rozbieżności w rodzaju udzielanej pomocy.

Jakie masz prawa?

Prawo obywateli do opieki i pomocy zostało ujęte w Ustawie o wsparciu społecznym (Wmo), która stoi na straży przepisów w przypadku ewentualnego nieprzestrzegania ich przez władze gminne

Jeśli potrzebujesz wsparcia, w tym celu umawiasz się na wizytę w urzędzie gminy. W pierwszej kolejności zostanie przeanalizowana Twoja sytuacja osobista, a następnie będzie przeprowadzona rozmowa z Tobą i Twoim/i ewentualnym/i opiekunem/ami. By przygotować się do takiej rozmowy, można poprosić o pomoc pracownika obsługi klienta w urzędzie gminy.

Podczas wizyty rozpatruje się dwie kwestie, mianowicie, czy możesz dalej czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz na ile jesteś samodzielny/a. Jeśli masz z tym trudności, urzędnik zbada, czy pomocy mogłaby udzielać osoba z Twojego środowiska społecznego, a także, czy tzw. ‘świadczenia ogólne w Twoim przypadku będą wystarczające. Jeżeli opieka ze strony bliskich lub świadczenia ogólne okażą się niewystarczające, wówczas masz prawo do tzw. ‘świadczeń niestandardowych

Świadczenia ogólne

Świadczenia ogólne to usługi/środki pomocowe dostępne dla każdego obywatela. Mogą to być np. serwis zakupowy, serwis posiłkowy czy zaproszenie na kawę do miejscowego centrum kultury.

Świadczenia niestandardowe

Świadczenie niestandardowe to usługi/wsparcie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Mogą to być np. adaptacje lub remonty mieszkania, a także specjalne usługi opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych.

Skargi i odwołania

Władze gminy mają obowiązek zaoferowania Ci opieki dostosowanej do Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli uważasz, że zaproponowana pomoc jest niewystarczająca, możesz odwołać się od tej decyzji do urzędu gminy. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięte porozumienie, możesz wystąpić na drogę sądową. Od 2015 r. założono już wiele spraw w sądzie przeciwko władzom gminnym, ponieważ zaoferowana pomoc nie była dostosowana do indywidualnych potrzeb lub ze względu na to, że inne gminy proponują w podobnym przypadku dogodniejsze formy pomocy. Sąd wydaje decyzję po rozpatrzeniu każdej sprawy indywidualnie. Czasami orzeczenie sądu niesie za sobą konsekwencje dla wszystkich gmin w Holandii. Wówczas wprowadza się zmiany na szczeblu zbiorowym.

Back To Top