Mantelzorgelijk Manifest – Deel 3 van 8 – Faciliteer mantelzorgers

Mantelzorgers moeten beter ondersteund en geholpen worden. Hiertoe schreven wij onderstaand onderdeel in het Mantelzorgelijk Manifest.

Faciliteer mantelzorgers

 De politiek schetst een toekomst waarin iedereen in meer of mindere mate mantelzorger wordt. Doordat de samenleving een steeds groter beroep op mantelzorgers doet, zonder hen daarbij voldoende te faciliteren om het zorgen mogelijk te maken, komen mantelzorgers in de knel. De oplossing ligt niet alleen in het verlagen van de administratieve regeldruk en het verminderen van de bureaucratie. Ook moeten we anders kijken naar de huidige balans tussen betaald werk, een eigen leven en (onbetaalde) mantelzorg. Wij zien legio gemiste kansen om de mantelzorger beter te ondersteunen en te faciliteren. Mantelzorgelijk pleit dan ook voor:

  • Een informatierecht voor mantelzorgers. Mantelzorgers moeten actief geïnformeerd worden over alle beschikbare vormen van mantelzorgondersteuning. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan naar mantelzorgers met een migratieachtergrond en laaggeletterden. Gemeenten en overheid kunnen bijvoorbeeld een speciale webpagina inrichten waar alle informatie laagdrempelig toegankelijk is en waar mantelzorgers direct naar het juiste loket worden doorverwezen. Mantelzorgelijk kan hierbij ondersteunen.
  • Een vereenvoudiging van de regelgeving en indicatiestelling met als doel om mantelzorgondersteuning transparant, eenvoudig en voor iedereen toegankelijk te maken. Een eerste stap hiervoor is het aanstellen van een gratis casemanager/ondersteuner voor iedere mantelzorger, die helpt om de complexiteit van het huidige systeem te doorgronden en te voorkomen dat ondersteuningskansen gemist worden.
  • Het verplicht stellen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor werkende mantelzorgers waarbij flexibiliteit centraal staat en de mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken vergroot worden.
  • Het introduceren van een betaalde mantelzorgverlofregeling vergelijkbaar met de op 2 augustus 2022 van kracht geworden regeling voor betaald ouderschapsverlof.
  • Een wettelijke regeling om werkgevers te verplichten een periode van mantelzorg niet langer te zien als een gat in het CV, maar als een aanvulling op eerder opgedane kennis, vaardigheden en ervaring. Een mantelzorgveteraan die terug wil keren in het arbeidsproces moet daarbij van het UWV dezelfde ondersteuning krijgen als een werkloos geworden werknemer.
  • Het faciliteren van lotgenotencontact. Mantelzorgelijk roept gemeenten op om hun mantelzorgers aan te melden bij Mantelzorgelijk en het jaarlijkse lidmaatschap voor hen te betalen. Mantelzorgers kunnen hier 24/7 online terecht bij ervaringsdeskundigen om hun lasten te delen en gerichte steun te ontvangen.
  • Een financiële compensatie voor de extra kosten van mantelzorgers in de vorm van een ‘mantelzorgbijslag’. De mantelzorgbijslag is een vaste tegemoetkoming voor iedere mantelzorger, ongeacht inkomen en leefsituatie, vergelijkbaar met de kinderbijslag. Nu de samenleving omslaat van het zorgen voor veel kinderen naar het intensiever mantelzorgen voor onze dierbaren, lijkt ons dit een rechtvaardige besteding van overheidsgelden.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top