Mantelzorgen met een uitkering

Ontvang je een uitkering en geef je mantelzorg? Dan moet je op een aantal dingen letten. In dit artikel lees je welk effect het geven van mantelzorg kan hebben op de hoogte van je uitkering.

Soms heeft mantelzorg een negatief effect op je uitkering, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen. In andere gevallen heeft mantelzorg een positief effect op je uitkering, bijvoorbeeld als je werkloos wordt. Voor alle gevallen geldt: laat je goed voorlichten. En bespreek de mogelijke gevolgen van mantelzorg op je uitkering met de gemeente en het UWV.

Mantelzorg en samenwonen

Geef je mantelzorg aan iemand waarmee je in één huis samenwoont? Dan heeft dat effect op de hoogte van je uitkering. Zodra twee personen één huishouding delen, word je gezien als samenwonend – en dat betekent dat je onder de kostendelersnorm valt.

Wat is de kostendelersnorm?

Als je een uitkering ontvangt en een woning deelt met één of meer volwassenen, dan geldt voor jouw uitkering de kostendelersnorm. Hoe meer mensen (21 +) in de woning wonen, hoe lager je uitkering. Het maakt niet uit of jullie samenwonen in jouw huis of in het huis van degene waar je voor zorgt.

De kostendelersnorm geldt voor de volgende uitkeringen:

  • de participatiewet (bijstand)
  • uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW)
  • de algemene nabestaandenwet (ANW)
  • aanvullende inkomens ouderen (AIO-aanvulling)
  • de toeslagenwet (de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum voor mensen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW uitkering)

Let op: voor mensen met een AOW-uitkering geldt de kostendelersnorm niet.

Op deze website van de rijksoverheid kun je de kostendelersnorm berekenen. Neem altijd direct contact op met jouw uitkeringsinstantie als je woonsituatie verandert.

Tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht

Ontvang je een WW-uitkering of een bijstandsuitkering? En geef je (minimaal) drie maanden per jaar (minimaal) twintig uur per week mantelzorg? Dan kun je in aanmerking komen voor ontheffing van je sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Op de website Regelhulp van de overheid kun je meer lezen over de regels en uitzonderingen voor ontheffing van de sollicitatieplicht.

Mantelzorgforfait

Heb je in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend? En werd die mantelzorg betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kun je misschien aanspraak maken op het mantelzorgforfait.

Wat is het mantelzorgforfait?

Het mantelzorgforfait is een regeling waardoor de jaren waarin je mantelzorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor je uitkering. Het mantelzorgforfait geldt alleen voor mensen met een WW-uitkering of WIA-uitkering.

Op de website van het UWV kun je meer lezen over de voorwaarden voor mantelzorg en de jareneis WW.

Back To Top