مراقبین غیررسمی بهره مند از کمک های دولتی

آیا کمک هزینه دولتی دریافت می کنید و مراقبت های غیررسمی ارائه می دهید؟ بنابراین باید به چند نکته توجه کنید. در این مقاله می توانید مطالعه کنید که ارائه مراقبت های غیررسمی چه تاثیری بر میزان سود وحقوق دریافتی شما می تواند داشته باشد.

گاهی اوقات مراقبت های غیررسمی بر مزایای شما تأثیر منفی می گذارد، به عنوان مثال اگر شروع به زندگی مشترک کنید. در موارد دیگر، مراقبت های غیررسمی تأثیر مثبتی برمزایای دولتی شما دارد، به عنوان مثال اگر شما بیکار شوید. موارد زیر در مورد همه موارد صدق می کند: به خوبی آگاه باشید. و عواقب احتمالی مراقبت غیررسمی بر مزایای دولتی خود را با شهرداری و UWV در میان بگذارید.

مراقبت غیررسمی و زندگی مشترک

آیا به کسی که با او زندگی مشترک دارید ودر یک خانه زندگی می کنید مراقبت غیررسمی ارائه می کنید؟ اگاه باشید که این امر بر میزان مزایا و کمک هزینه دولتی شما تأثیر خواهد داشت. به محض اینکه دو نفرشروع به زندگی مشترک در زیر یک سقف میکنند ، از نظر قانونی یک خانواده محسوب می شوند- و این بدان معنی است که تحت استاندارد تقسیم هزینه قرار می گیرند

استاندارد اشتراک هزینه چیست؟

اگرکمک هزینه و یارانه ایی دریافت می‌کنید و خانه‌ای را با یک یا چند بزرگسال به اشتراک می‌گذارید، استاندارد اشتراک هزینه در مورد شما صدق می کند.. هر چه تعداد افراد بالای بیست و یک سال (21+) در خانه بیشتر باشد، کمک هزینه دولتی شما به همان منوال کمترمی شود. در اینجا تفاوتی ندارد که شما در خانه خود با هم زندگی کنید یا در خانه شخصی که از او مراقبت می کنید.

استاندارد اشتراک هزینه برای مزایای زیر اعمال می شود:

  • قانون مشارکت (معاونت اجتماعی)
  • مزایای افراد بیکار مسن (IOAW)
  • قانون کلی بستگان بازمانده (ANW)
  • درآمد اضافی برای سالمندان (مکمل AIO)
  • قانون اختصاص کمک هزینه و مزایا (قانونی که درآمد را برای افراد دارای مزایای

Let op: voor mensen met een AOW-uitkering geldt de kostendelersnorm niet..

Op deze website van de rijksoverheid kun je de kostendelersnorm berekenen.. Neem altijd direct contact op met jouw uitkeringsinstantie als je woonsituatie verandert..

Tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht.

Ontvang je een WW-uitkering of een bijstandsuitkering?. En geef je (minimaal) drie maanden per jaar (minimaal) twintig uur per week mantelzorg?. Dan kun je in aanmerking komen voor ontheffing van je sollicitatieplicht… Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden… Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen..

Op de website Regelhulp van de overheid kun je meer lezen over de regels en uitzonderingen voor ontheffing van de sollicitatieplicht..

Mantelzorgforfait.

Heb je in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend?. En werd die mantelzorg betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)?. Dan kun je misschien aanspraak maken op het mantelzorgforfait…

Wat is het mantelzorgforfait?.

Het mantelzorgforfait is een regeling waardoor de jaren waarin je mantelzorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor je uitkering.. Het mantelzorgforfait geldt alleen voor mensen met een WW-uitkering of WIA-uitkering..

Op de website van het UWV kun je meer lezen over de voorwaarden voor mantelzorg en de jareneis WW..

Back To Top