قانون حمایت اجتماعی

قانون حمایت اجتماعی (Wmo) قانونی در زمینه کمک و حمایت است. هدف این قانون کمک به شهروندان است تا بتوانند تا حد امکان به زندگی مستقل در خانه ادامه دهند و در جامعه مشارکت کنند. شهرداری ها مسئول اجرای Wmo هستند.

قانون حمایت اجتماعی (Wmo)، قانون مراقبت طولانی مدت (Wlz)، قانون بیمه سلامت (Zvw) و قانون جوانان با هم اساس سیستم مراقبت های بهداشتی هلند را تشکیل می دهند.

Wmo برای همه کسانی که در خانه نیاز به حمایت دارند در نظر گرفته شده است تا به خود متکی بمانند. Wmo همچنین برای افرادی که برای مشارکت (مشارکت) در جامعه به کمک نیاز دارند، وجود دارد.

Back To Top